Skip to main content

Brancheorganisatie NLActief heeft in overleg met De Consumentenbond Algemene Leveringsvoorwaarden voor de fitnessbranche opgesteld. In deze voorwaarden worden de rechten van de consument beschermd. O.a. door een flexibele opzegregeling en bedenktijd na het aangaan van het lidmaatschap. Mike’s Gym hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden van NLActief.

Artikel 01: Ingang lidmaatschap
Elk lidmaatschap gaat in op de dag van je inschrijving. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 4 weken , 12 weken, 6 of 12, 24 en 48 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is.
Afhankelijk van het lidmaatschap krijg je toegang tot de club app.

Artikel 01.1: Upgrades
De upgrades die niet standaard zijn inbegrepen bij het lidmaatschap sluit je af tot het einde van het contract periode. Na deze periode zijn de upgrades maandelijks opzegbaar.

Artikel 02: Bedenktijd
Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voor internetinschrijvingen is de bedenktijd 14 dagen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 03: Opzegging lidmaatschap/upgrade
a. Opzeggen is mogelijk aan de Bali, via email naar [email protected] of door te bellen/berichten naar het nummer 0207600887. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Indien niet tijdig schriftelijk of door middel van het online opzegformulier is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Mike’s Gym te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. De opzegtermijn voor elke lidmaatschap is minimaal 1 maand.
Indien je een lidmaatschap voor de duur langer dan 1 maand opzegt vóór afloop van de initiële contractperiode, dan is Mike’s Gym gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende hogere lidmaatschapsbijdrage in rekening te brengen, nl. het maandtarief van het 12 maanden lidmaatschap.
(“bijvoorbeeld: in het geval van een gekozen periode van 2 jaar en een opzegging na 12 maanden, dan zal een termijnbedrag worden her-berekend als ware gekozen is voor een contractperiode van 12 maanden”). Indien er tijdens een actie een gadget is weggeven dan is Mike’s Gym gerechtigd om de waarde van deze gadget verdeeld over het aantal maanden in rekening te brengen. (“bijvoorbeeld: Gadget heeft een waarde van € 300,00 voor een lidmaatschap van 24 maanden dan wordt er na beëindiging van 12 maanden 12/24 maanden * € 300,00 = € 150,00 in rekening gebracht.
b. Opzegging van de upgrades is enkel mogelijk via Mail of aan de bali. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de upgrade termijn te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt de upgrade termijn verlengt met een minimum van 3 maanden.
c. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien: * U een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 10 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats. Het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring
als bewijsgrond.
d. Bartegoed wordt niet gerestitueerd.
e. Wij conformeren ons aan Artikel 6 van de Algemene Leveringsvoorwaarden NLActief betreffende duur en beëindiging.
f. Bij de laatste SEPA- incasso wordt voor de laatste maal een eventuele bezoekerskorting verrekend. Eventuele TrainMore (sport meer, betaal minder) bezoekerskorting die opgebouwd is in de laatste maand van het lidmaatschap komt te vervallen.—

Artikel 04: Deactiveren van het lidmaatschap
Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gedeactiveerd. Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode. Tijdens de deactivatieperiode kun je geen bezoeken en derhalve gebruikskorting opbouwen voor de periode na de her-activering van het lidmaatschap, conform artikel 5.

Artikel 05: Berekening Mike’s Gym lidmaatschap
a. Het Mike’s Gym lidmaatschap gaat in per de datum dat het lid zich heeft aangemeld. Vanaf deze datum betaal je het volledige basistarief
van het gekozen abonnement.
b. Er wordt gedurende een actieperiode, bij gratis maanden en/of kortingen op het basistarief geen bezoekerskorting verrekend. De bezoekerskorting wordt voor het eerst verrekend nadat deze aktieperiode niet meer van toepassing is.
c. Lidmaatschappen worden automatisch verlengd bij geen vermelding van opzegging.
d. Bij het aangaan van een studenten lidmaatschap is de student verplicht binnen 14 dagen na het inschrijven, een bewijs te tonen waarmee er duidelijk te zien is dat er sprake is van een geldige studie. Bij niet tijdig tonen van het bewijs wordt het studenten lidmaatschap omgezet naar een TrainMore 1 jaars lidmaatschap met eurokorting.

Artikel 06: Toegangstag
De Mike’s Gym toegangstag blijft te allen tijden eigendom van Mike’s Gym. Leden dienen bij opzegging deze toegangstag in te leveren in de club op uiterlijk de laatste dag van het lidmaatschap. Ongeacht de reden van het niet inleveren, brengt Mike’s Gym hiervoor via SEPA automatische incasso €5 in rekening.

Artikel 07: Lidmaatschap strikt persoonlijk
Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het Lid is verplicht een foto van zich te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle. Bij overtreding van de regel mogen wij het lid direct ontbinden van zijn/haar contract met of zonder consequenties zoals een boete voor het vervroegd beëindigen van het abonnement, zie artikel 3

Artikel 08: Openingstijden & tarieven
a. Mike’s Gym is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Mike’s Gym zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.
b. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. Mike’s Gym zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt hoger dan de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 3, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 09: Betaling
a. De betaling van je lidmaatschap los je per 4 weken af middels SEPA automatische incasso of bij maandelijkse termijn bedragen per maand. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan Mike’s Gym gemachtigd is te incasseren.
b. De administratiekosten alsmede het eventuele pro-rata bedragen dient per pin of door middel van SEPA automatische incasso te worden voldaan voor het eerste bezoek.
c. De verschuldigde contributie wordt per 4 weken automatisch geïncasseerd.
d. Bij een tweede herinnering wordt €40 aan wettelijke incasso in rekening gebracht.
e. De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Mike’s Gym gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Mike’s Gym moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten lasten van jou als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.
f. Indien Mike’s Gym geen automatische incasso kan uitvoeren of in geval van stornering behoudt Mike’s Gym zich het recht jouw lidmaatschap per direct op het basistarief terug te zetten.

Artikel 10: Kledingvoorschriften & gebruik handdoek
In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken.

Artikel 11: Orde/instructievoorschriften
a. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
b. Leden dienen zich te houden aan de door Mike’s Gym (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes zijn niet toegestaan, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, zulks naar het oordeel van Mike’s Gym, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is Mike’s Gym gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 12: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten binnen Mike’s Gym geschiedt op eigen risico. Mike’s Gym is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij Mike’s Gym hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 13: Leveringsvoorwaarden NLActief
Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van NLActief (welke in samenspraak met de Consumentenbond tot stand gekomen) van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op: https://www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden/.

Artikel 14: Conformering overeenkomst
Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Mike’s Gym opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. Mike’s Gym is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Mike’s Gym te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 15: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van
Mike’s Gym beoordeeld. Alle geschillen die tussen Mike’s Gym en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Amsterdam. Conform de algemene leveringsvoorwaarden NLActief. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Mike’s Gym gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

-Artikel 16: Personal trainingspakketten/memberships
a: Een pakket wordt door het lid direct via iDEAL betaald. Mike’s Gym restitueert geen aangeschafte pakketten die niet worden afgenomen. Het lid dient zelf met de door haar geselecteerde personal trainer een afspraak te maken. Een Personal trainging membership is uitsluitend af te sluiten in combinatie met een Mike’s Gym euro jaar en/of2jaar memberhip.
b: Bij aankoop van een personal trainings pakket wordt het overeengekomen vaste aantal personal training sessies als ‘credit’ toegekend aan het lid.
c: De geldigheidsduur van de credits voor een membership is altijd 8 weken vanaf de prolongatie datum. (periode 1 januari t/m 28 januari is geldig tot 25 februari) voor zowel de Solo als de Duo packages is de geldigheidsduur als volgt:
Solo pack 1 maand na aanschaf
4 pack 1 maand na aanschaf
8 pack 3 maanden na aanschaf 12 pack 5 maanden na aanschaf 24 pack 8 maanden na aanschaf 48 pack 12 maanden na aanschaf
d: Eén ‘credit’ geeft recht op één personal training sessie van 60 minuten door een door Mike’s Gym aan te wijzen personal trainer, waarbij met de voorkeur van een lid uitdrukkelijk rekening zal worden gehouden. Ook kan je een ‘credit’ besteden aan het opstellen van een trainingsschema door een personaltrainer.
e: Datum en tijd van een personal training sessie zal via de app gereserveerd worden met de desbetreffende personal trainer.
f: Geplande personal training sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang worden afgezegd met behoud van de ‘credit’. Indien een personal training sessie minder dan 24 uur voor aanvang daarvan wordt afgezegd, zal een ‘credit’ worden afgeschreven van het lidmaatschap.
g. Bij het afsluiten van een Personal Trainings membership blijft de minimale contract duur van het Mike’s Gym membership van kracht. In de gevallen dat de minimale contractduur van het Mike’s Gym membership korter is dan de afgesloten periode van het personal trainingsmembership is de minimale contractduur van het personaltrainingsmembership van toepassing.

Algemene Voorwaarden 2014, Mike’s Gym Amsterdam BV, KvK nummer: 34184646, Skoon 19/21, 1511 HV Oostzaan

Monday – Friday: 6:00 AM – 9:30 PM
Saturday: 7:00 AM – 3:00 PM
Sunday: 7:30 AM – 2:00 PM

© 2022 Mike's Gym. Made by Yourtechclub